PARTNERI: U izradi !!!

 

 

 

Servisiranje i ovjeravanje vodomjera

Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu („Narodne novine”, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).
Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:
1. mjerenja u prometu robe i usluga
2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa,
zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća
3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.
Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i označeno ovjernim oznakama. Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom „Mjerilo je neispravno” i zaštićuje od daljnjeg korištenja. Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila. Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.
Naša tvrtka provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja
identifikacijski broj ovlaštenog tijela „14”, koji se određuje Rješenjem o odobrenju. Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.dzm.gov.hr. ”